Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując prawo do prywatności tych, którzy powierzyli Cloudity sp. z o.o. (dalej: „Cloudity”) swoje dane osobowe, w tym uczestników imprez i śniadań biznesowych organizowanych przez Cloudity, naszych kontrahentów i ich pracowników, osób uczestniczących w rekrutacjach Cloudity oraz subskrybentów newslettera (dalej: „Użytkownik”), oświadczamy, że wszystkie uzyskane dane są przetwarzane zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz z warunkami gwarantującymi ich bezpieczeństwo.

 

W poniższej polityce przedstawiamy obowiązujące w Cloudity przepisy dotyczące ochrony danych osobowych ustanowione Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych jest Cloudity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1, o następujących numerach identyfikacyjnych: NIP: 951-23-79-071, KRS: 000005582, REGON: 147192818. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami poprzez e-mail: contact@cloudity.global.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych będą podmioty współpracujące z Administratorem tj. Salesforce.com inc. z siedzibą w San Francisco, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3 piętro, CA 94105.

 

Dane osobowe mogą również zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

 

Dostęp do danych osobowych uzyskują podmioty świadczące na rzecz Cloudity usługi, w przypadku gdy jest to niezbędne. Takimi podmiotami są w szczególności dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. W takich przypadkach Cloudity zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym odbiorcom, bankom, kancelariom prawnym.

 

Zbieranie danych i cel ich przetwarzania

Cloudity to firma informatyczna oferująca wdrożenie rozwiązania Salesforce. Realizując swoje cele biznesowe, Cloudity przetwarza informacje o danych z następujących powodów:

 


Cel
przetwarzania

Podstawa prawna i
okres przechowywania danych

Cel prawny, jeśli istnieje
Podpisanie i wykonanie
umowy z
klientem lub kontrahentem
Art. 6.1.b i 6.1.f RODO

Przez czas trwania umowy i po rozwiązaniu umowy do upływu terminu do powstania roszczeń – co do zasady 3 lata, maksymalnie 6.
Administratora, w związku z czynnościami podejmowanymi w celu realizacji umowy, kontaktami z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentami w uzasadnionym celu.
Rozpatrywanie
reklamacji
Art. 6.1.b i 6.1.f RODO

Przez 1 rok od zakończenia okresu gwarancyjnego lub załatwienia reklamacji.
Administratora, w związku z rozpatrywaniem reklamacji, kontaktami z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów w usprawiedliwionym celu.
Dochodzenie lub obrona
przed roszczeniami prawnymi
Art. 6.1.f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń – 

do czasu prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych – do czasu prawomocnego zaspokojenia roszczeń .

Administrator, w związku z
dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami prawnymi  kontaktami z pracownikami / współpracownikami klientów i kontrahentów w usprawiedliwionym celu.
Archiwizacja dokumentów,
tj. umów i
dokumentów rozliczeniowych
Art. 6.1.c RODO

przez okres wskazany przepisami prawa, a jeżeli, jak w przypadku niektórych
dokumentów, nie zostaną one wskazane, przez czas, w którym ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu
administratora uregulowanego czasem dochodzenia roszczeń.
– 
Zarządzanie statystykami Art. 6.1.f RODO

Do czasu, kiedy inna operacja jest wskazana w tej tabeli. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie w celach statystycznych.

Posiadanie informacji o prowadzonych przez Administratora statystykach 

pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności.

Prowadzenie marketingowych
działania bez użycia elektronicznych
komunikacyjnych
metod
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w jakikolwiek sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o naszych działaniach.
Prowadzenie działań marketingowych promujących biznes.
Prowadzenie marketingowych
działań podczas korzystania z
elektronicznych
komunikacyjnych
metod
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Operacje takie, z uwzględnieniem innych przepisów prawa, takich jak Ustawa Prawo Telekomunikacyjne i Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną , dokonywane są na podstawie posiadanych zgód, tj. okazania nam w jakikolwiek sposób, że nie chciałbyś pozostawać w kontakcie nas i otrzymywania informacji o naszej działalności, a po jej anulowaniu, w celu wykazania prawidłowości
ciążących na Cloudity obowiązków prawnych oraz wszelkich roszczeń z tym związanych (do 6 lat od cofnięcia zgody).
Prowadzenie działań marketingowych
promujących biznes z wykorzystaniem adresów e-mail
i numerów telefonów.
Prowadzenie
rekrutacji
Art. 6.1.a, 6.1.c i 6.1.f
RODO

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
Administrator bez dodatkowej
zgody osób, których dane mogą dotyczyć, może przechowywać dane osobowe kandydatów do pracy, którzy nie byli zatrudnieni przez kolejne 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, jako usprawiedliwiony cel administratora, ze względu na fakt, że zatrudniony pracownik może pracować w sposób nieefektywny lub może zrezygnować

Zarządzanie zasobami ludzkimi —
pracownicy i
koledzy

Art. 6.1.a RODO

W zakresie prawa pracy, tj. czynności osobistych przez 50 lat, a w określonych przypadkach 10 lat. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych z pracą i osobistymi aktami pracowniczymi będzie dotyczył wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po 31 grudnia 1998 roku, a przed dniem 1 stycznia 2019, dokumentacja związana z pracą i osobistymi aktami pracowniczymi będzie przechowywana przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania wszystkim pracownikom i podwykonawcom zatrudnionym w tym okresie raportów informacyjnych, a raporty te będą faktycznie złożone. Jeżeli okres przechowywania dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do upływu terminów roszczeń z nich wynikających .

Administrator wykorzystuje wizerunek wyłącznie na podstawie zgody pracownika/współpracownika.

Jeżeli terminy mające zastosowanie do dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez okres niezbędny dla celów podatkowych i rozliczeniowych, tj. przez 5 lat od zakończenia rok, w którym obowiązek podatkowy został zaktualizowany.

 

Odbiorcy danych

Zgodnie z prowadzoną działalnością Cloudity będzie udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym konsultanci, tłumacze, prawnicy współpracujący z Cloudity w zakresie usług świadczonych na rzecz klientów Cloudity,
 • organy rządowe lub inne podmioty uprawnione z przyczyn prawnych,
 • podmiotom wspierającym działalność Cloudity na ich zlecenie, w szczególności: zewnętrznym dostawcom systemów informatycznych wspierających nasz biznes, firmom kurierskim,
 • podmiotom audytującym naszą działalność,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Cloudity przy akcjach marketingowych, podczas których podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Cloudity i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami,
 • banki w przypadku procesów rozliczeniowych.

 

Współadministrowanie danymi przez Cloudity

W związku z organizacją przez Cloudity różnych wydarzeń, tj. śniadań biznesowych, może zaistnieć sytuacja, w której Cloudity oraz podmiot współorganizujący wydarzenie (np. Salesforce) będą współadministratorami Twoich danych, o czym zostaniesz poinformowany w przesłanej do Ciebie klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 i art. 14 RODO.

 

Prawa w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Przysługują Ci następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych. Cloudity na wniosek Użytkownika poinformuje, jakiego rodzaju dane osobowe przetwarza oraz dostarczy kopię tych danych. 
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych, w przypadku, w którym dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. 
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych. Uprawnienie to przysługuje w określonych sytuacjach.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W tym przypadku, w określonych sytuacjach, Użytkownik może czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w sytuacji, gdy wnosi sprzeciw. 
 5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych.
 6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W tym przypadku Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, kiedy:
 1. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Cloudity na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cloudity lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika;
 2. dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego;
 3. przetwarzanie danych osobowych obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.
 1. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Cloudity, a także otrzymanie newslettera itp. 

 

Podanie danych jest wymagane do zawarcia umowy, rozliczenia działalności oraz spełnienia przez Cloudity wymogów prawnych. Oznacza to, że korzystając z usług oferowanych przez Cloudity (m.in. szkolenia, wsparcie przy wdrożeniu systemu) lub zostać jej pracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe. Twoje dane osobowe (tj. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) mogą być udostępniane Cloudity przez podmiot, w którym zarejestrowałeś się na szkolenie organizowane przez Cloudity.

 

We wszystkich pozostałych obszarach (w szczególności danych przetwarzanych przez Cloudity w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

 

Ujawnianie danych podmiotom z państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie) w taki sposób, aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapadać jakiekolwiek decyzje, byłyby wywoływane inne skutki prawne lub miałyby istotny wpływ na naszych klientów, kontrahentów i ich pracowników.

 

Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

Cloudity stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych, bezprawnym wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane osobowe przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. 

Przetwarzanie danych dzieci

Cloudity nie oferuje usług skierowanych do osób które nie ukończyły 18 lat i nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci. Jeżeli dane osobowe osób, które nie ukończyły 18 roku życia będą przetwarzane bez zgody opiekunów prawnych, podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych osobowych.

Zmiany w polityce prywatności

Treść Polityki Prywatności może ulec zmianie. Po każdej zmianie, nowa wersja Polityki Prywatności będzie publikowana w serwisie Cloudity.

 

Wykorzystywanie „cookies” 

 1. Pliki „cookies”

W serwisie stosowane są mechanizmy typu: „cookies”, „Local Storage”, „Session Storage”, które służą do automatycznego przechowywania danych (dalej łącznie zwane „cookies”). Cookies są wykorzystywane w celu lepszego dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników. 

Pliki „cookies” są plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika, służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, preferencjach i aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Za pośrednictwem plików „cookies” nie są zbierane informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację Użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu.

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

Cloudity wykorzystuje w swoich Serwisach także technologię Local Storage i Session Storage Jest to technologia zbliżona co do zasady działania do „cookies”. Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe. Dane w Local Storage są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności. Dane zapisane w Session Storage są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik w każdym momencie może usunąć dane przechowywane w Local lub Session Storage.

 1. Cele wykorzystania „cookies”

Cloudity wykorzystuje pliki „cookies” w celu prowadzenia analiz i badań wydajności serwisu i sposobów korzystania z serwisu, a także zapewnienia bezpieczeństwa serwisu.

 1. Serwisy Społecznościowe

Serwis Cloudity wykorzystują pliki „cookies”, wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe jak: Facebook, Instagram, Twitter, Glassdoor, Xing oraz Linkedin. Korzystając z serwisu Cloudity przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców), przez co otrzymują oni informację, że Użytkownik korzysta z serwisu Cloudity, nawet jeśli nie posiada on profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Informacja ta, wraz z adresem IP urządzenia Użytkownika, przekazywana jest do serwera danego usługodawcy i tam jest przechowywana. Wymaga podkreślenia, że niektóre serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. w USA. W takim przypadku dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, w których obowiązują możliwości realizacji praw podmiotów danych oraz skuteczne środki ochrony prawnej, przy czym administrator i usługodawca zapewniają odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub przyjętych standardowych klauzul ochrony danych.

W zakresie przekazywania danych osobowych do usługodawców, Cloudity oraz usługodawcy są współadministratorami danych osobowych Użytkowników, przy czym Użytkownik powinien wykonywać swoje uprawnienia bezpośrednio w stosunku do odpowiedniego usługodawcy. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Linkedin: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Twitter: https://twitter.com/en/privacy,

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Glassdoor: http://hrtechprivacy.com/brands/glassdoor#cookie-policy

Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Twitter:  https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

 1. Zarządzanie plikami „cookies”

Użytkownik ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce obsługi plików „cookies”. Użytkownik musi być jednak świadomy, że może to powodować utrudnienia w obsłudze serwisu Cloudity. Zapisane pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Niedokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i jednoczesne korzystanie z serwisu oznacza zgodę Użytkownika na umieszczanie i odczytywanie plików cookies i wykorzystanie podobnych technologii przez Cloudity na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względu na różnorodność przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” może się różnić, w zależności od używanej przeglądarki, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa. Urządzenia stacjonarne: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera. Urządzenia mobilne: Chrome, Safari, Windows Phone, Blackberry.

Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:

 1. W przypadku systemu Android: wejść w Ustawienia, przejść do Aplikacji, wyszukać daną aplikację, wybrać Pamięć oraz wybrać opcję „Wyczyść dane”
 2. W przypadku systemu iOS: nie jest możliwe na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji.

 

LinkedIn
Facebook