Skip to content

Metody integracji Salesforce z rozwiązaniami IT

W tym artykule opisujemy możliwe podejścia do integracji Salesforce z narzędziami używanymi w Twojej organizacji i wyjaśniamy najważniejsze pojęcia.

Otwarte API Salesforce

Gdy mówimy, że Salesforce ma open API, oznacza to, że platforma ta udostępnia publiczne interfejsy programowania aplikacji (API), które umożliwiają innym systemom, aplikacjom lub narzędziom komunikację z Salesforce oraz wymianę danych. To jak otwarcie bramy, która umożliwia innym aplikacjom dostęp i interakcję z danymi i funkcjonalnościami wewnątrz Salesforce.

Dzięki otwartemu API programiści mogą tworzyć własne aplikacje lub narzędzia, które będą komunikować się z Salesforce. Pozwala to na integrację platformy Salesforce z innymi narzędziami biznesowymi, jak również na tworzenie niestandardowych funkcji i procesów opartych na danych znajdujących się w Salesforce. Open API umożliwia przesyłanie danych do oraz pobieranie ich z Salesforce, a także automatyzację – np. gdy w Salesforce zostanie utworzony nowy rekord klienta, można użyć API do automatycznego wysłania powiadomienia e-mail do odpowiedniego pracownika.

abstrakcyjna grafika w ciemnej tonacji kolorystycznej; po prawej stronie duży napis „API” znajdujący się na obiekcie przypominającym procesor
Otwarte API Salesforce umożliwia integrację rozwiązań z tego ekosystemu z Twoimi narzędziami IT

Narzędzia ETL

Integracja z użyciem narzędzi ETL (Extract, Transform, Load) to proces, w którym dane są

 • wydobywane (extracted) z jednego źródła, 
 • transformowane (transformed) w celu dostosowania do formatu lub struktury docelowego systemu, 
 • a następnie ładowane (loaded) do tego docelowego systemu. 

Narzędzia ETL są używane do automatyzacji tego procesu – zapewniają one spójność i dokładność przepływu danych między różnymi systemami.

Proces ETL składa się z trzech głównych kroków:

Extract (wydobywanie): w tym kroku dane są pobierane z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki CSV i inne systemy. Dane są „wydobywane” z tych źródeł i przygotowywane do dalszej obróbki.

Transform (transformacja): dane są przekształcane w sposób, który umożliwia ich dostosowanie do struktury lub formatu docelowego systemu. Mogą być stosowane różne operacje, takie jak 

 • filtrowanie, 
 • agregacja, 
 • konwersja formatu itp.

Load (ładowanie): teraz przetworzone i dostosowane dane są „ładowane” do docelowego systemu lub bazy danych, gdzie mogą być dalej wykorzystywane i analizowane.

Integracja z użyciem narzędzi ETL jest często stosowana do

 • migracji danych między różnymi systemami, 
 • konsolidacji danych z różnych źródeł,
 • tworzenia hurtowni danych.

Ma ona także zastosowanie w przypadkach, gdy dane muszą być regularnie przekazywane i aktualizowane między systemami.

Mechanizmy webhook

Integracja za pomocą mechanizmów webhook polega na ustanowieniu automatycznego powiadomienia między dwoma systemami w czasie rzeczywistym, gdy występuje pewne zdarzenie lub akcja w jednym z systemów. Jest to rodzaj asynchronicznej komunikacji, w której jedna strona (źródło) wysyła żądanie HTTP do drugiej strony (odbiorca) w celu przekazania informacji.

Mechanizm webhook działa według następującego schematu:

Rejestracja webhooka: w systemie, który ma być powiadamiany o zdarzeniach, zostaje zarejestrowany adres URL (endpoint), do którego będą kierowane powiadomienia.

Wystąpienie zdarzenia: w innym systemie, gdy występuje określone zdarzenie (np. dodanie nowego klienta), generowane jest żądanie HTTP do zarejestrowanego webhooka zawierające dane związane z tym zdarzeniem.

Przetworzenie powiadomienia: system odbierający żądanie webhooka przetwarza przekazane dane i podejmuje odpowiednie działania na podstawie otrzymanych informacji.

Przykładem zastosowania webhooków w kontekście Salesforce może być integracja między CRM a systemem marketingowym. Gdy nowy klient zostanie dodany do systemu CRM, ten może automatycznie wysłać żądanie webhooka do systemu marketingowego, informujące o tym zdarzeniu. System marketingowy może następnie uruchomić kampanię marketingową skierowaną do nowego klienta.

Webhooki są przydatne w przypadkach, gdy potrzebna jest natychmiastowa reakcja na zdarzenia i wymiana informacji między systemami w czasie rzeczywistym. Pozwalają one na integrację różnych aplikacji w sposób elastyczny, co jest szczególnie przydatne w dziedzinach takich jak 

 • e-commerce, 
 • obsługa klienta czy 
 • monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym.

Szyna integracyjna

Szyna integracyjna, zwana także magistralą integracyjną lub platformą integracyjną, to narzędzie lub infrastruktura informatyczna, która umożliwia komunikację i integrację między różnymi aplikacjami, systemami lub komponentami w organizacji. Jest to rodzaj „centralnego punktu wymiany danych” lub „mostka komunikacyjnego”, który pozwala na spójne przesyłanie informacji i operacje między różnymi częściami infrastruktury technologicznej firmy.

Szyny integracyjne są szczególnie przydatne w firmach, gdzie istnieje wiele aplikacji i systemów działających obok siebie, a konieczność efektywnej komunikacji i współpracy między nimi jest kluczowa. Dzięki szynie integracyjnej można usprawnić działalność firmy, zwiększyć efektywność operacji i zwiększyć elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Szyna może działać jedno- lub dwukierunkowo, a wybór zależy od potrzeb i wymagań konkretnego przypadku oraz od tego, w jaki sposób systemy mają ze sobą współpracować i jakie dane wymagają wymiany.

Mechanizm kolejki – integracja asynchroniczna

Integracja oparta na „kolejce” odnosi się do sposobu przekazywania danych i informacji między systemami poprzez wykorzystanie mechanizmu kolejki, który działa na zasadzie „poczekaj i przetwórz później”. To jak oczekiwanie w kolejce w sklepie, gdzie klienci obsługiwani są jeden po drugim.

W kontekście integracji systemów IT mechanizm kolejki jest używany do przesyłania danych z jednego systemu do drugiego w sposób asynchroniczny. Dane są umieszczane w kolejce, a system docelowy odbiera je i przetwarza w miarę możliwości. To pozwala na odseparowanie operacji przesyłania danych od operacji ich przetwarzania, co może być szczególnie przydatne, gdy istnieją różnice w prędkości przetwarzania między systemami.

Przykładem może być integracja między stroną internetową sklepu a systemem magazynowym. Kiedy klient składa zamówienie online, dane o tym zamówieniu mogą być umieszczone w kolejce. System magazynowy odbiera dane z kolejki i przetwarza je, generując procesy wysyłki. W związku z tym nie dochodzi do przeciążeń strony internetowej w przypadku wzmożonej aktywności klientów.

Integracja oparta na kolejce jest przydatna, gdy różne systemy pracują w różnym tempie lub są narażone na zmienne obciążenie. Umożliwia to skuteczne przesyłanie danych i uniknięcie przeciążenia, co przyczynia się do bardziej stabilnych i wydajnych procesów integracyjnych.

Integracja oparta na mechanizmie kolejki jest czasami nazywana „integracją asynchroniczną”. Termin ten odnosi się do procesów, które nie zachodzą w jednym czasie. W przypadku integracji asynchronicznej przekazywanie i przetwarzanie danych nie następuje natychmiast po ich generacji, ale w późniejszym czasie, kiedy system docelowy jest gotowy do ich przyjęcia.

zbliżenie na laptopa; na monitorze widać linijki kodu
Szyna integracyjna, webhook, ETL – jest wiele metod integracji Salesforce z rozwiązaniami IT

Integracja end-to-end

Integracja end-to-end (E2E) odnosi się do pełnego procesu lub łańcucha integracji, który obejmuje wszystkie etapy lub elementy danego procesu. To znaczy, że cała ścieżka integracji jest spójna, a proces przebiega płynnie.

W kontekście integracji systemów IT integracja end-to-end oznacza, że wszystkie etapy procesu są ze sobą powiązane i dane przepływają bezproblemowo między różnymi systemami lub komponentami. To jak puzzle, gdzie każda część pasuje idealnie do reszty.

Przykładem tego rodzaju integracji może być proces obsługi klienta, który obejmuje

 • zdobycie potencjalnego klienta, 
 • przechodzenie przez proces sprzedaży, 
 • obsługę posprzedażową oraz 
 • zarządzanie relacją z klientem. 

Integracja end-to-end w tym przypadku oznacza, że dane o kliencie są przekazywane płynnie przez wszystkie etapy tego procesu, zapewniając spójność informacji i usprawniając jego obsługę.

Podsumowanie

Zintegruj Salesforce z narzędziami używanymi w Twojej organizacji! Nasi specjaliści wiedza wszystko o opisywanych powyżej metodach i pomogą Ci uzyskać swobodny przepływ między kluczowymi rozwiązaniami IT w Twojej firmie.

Skontaktuj się ze mną, a odpowiem na Twoje pytania i wstępnie wycenię Twój projekt!

LinkedIn
Facebook