Skip to content

Ile trwa wdrożenie Salesforce i jakie są fazy projektu?

Spis treści:

Każdy, kto miał do czynienia z projektami IT wie, że często trudno jest powiedzieć jednoznacznie, ile będzie trwało dane przedsięwzięcie. Jednak w przypadku Salesforce istnieją pewne ramy czasowe, w których, w znacznej większości przypadków, udaje się sfinalizować wdrożenie. Zasadniczo projekty dzielimy na podstawowe (MVP) i bardziej złożone.

W wielu wypadkach firmy decydują się na dodanie nowych funkcjonalności już po uruchomieniu narzędzia. Mówimy wtedy o kontynuacji współpracy – czas poświęcony na dodanie nowych funkcji nie jest wliczany ram czasowych, o których dziś się dowiesz.

Jakie są typy wdrożeń Salesforce?

Na początek, sprawdźmy, jakie są warianty wdrożenia Salesforce i ile trwają:

 • MVP (maksymalny czas trwania projektu: do 10 tygodni);
 • SMB (maksymalny czas trwania projektu: 12 tygodni);
 • CBU (minimalny czas trwania projektu: 8 tygodni); 
 • Enterprise (minimalny czas trwania jednej fazy: 12 tygodni)

Ważne: ze względu na dużą skalę projektów typu Enterprise w ich przypadku podajemy czas trwania pojedynczej fazy.

Niezależnie od skali projektu, wszystkie rodzaje wdrożenia Salesforce mają elementy wspólne – opiszemy je poniżej. Następnie przyjrzymy się różnicom w poszczególnych etapach w zależności od tego, z jakim projektem mamy do czynienia.

grupa osób uczestniczy w spotkaniu biznesowym w przeszklonej sali konferencyjnej
To, ile trwa wdrożenie Salesforce, zależy m.in. od rozmiaru firmy, która decyduje się na implementację

Analiza wymagań przed wdrożeniem Salesforce

Analiza w projekcie wdrożeniowym Salesforce jest kluczowym etapem, który polega na zrozumieniu potrzeb i wymagań organizacji oraz opracowaniu planu działania w celu skonfigurowania i dostosowania platformy Salesforce do tych potrzeb. Proces analizy ma na celu zbieranie informacji, identyfikację celów biznesowych oraz określenie najlepszych rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb klienta.

Ile trwa faza analizy przedwdrożeniowej?

 • MVP – ok. 2 tygodnie;
 • SMB – ok. 3-4 tygodni;
 • CBU – ok. 3-5 tygodni;
 • ENTERPRISE – z reguły 2-3 miesiące na początku projektu wdrożeniowego, a przed każdą kolejną fazą proradzimy analizę, która trwa 2-3 tygodnie.

Faza analizy różni się w zależności od zakresu projektu, czyli tego, ile funkcjonalności i customizacji ma obejmować wdrożenie. Analiza będzie trwać krócej przy wdrożeniu MVP, a dłużej przy wdrożeniu dla małych i średnich przedsiębiorstw, czy organizacji klasy Enterprise.

Zakres analizy przed implementacją Salesforce

Przyjrzyjmy się teraz elementom składowym tej fazy projektu.

 • Zbieranie wymagań: Rozpoczyna się od spotkań i dyskusji z przedstawicielami organizacji, aby zrozumieć ich cele biznesowe, wyzwania i oczekiwania od Salesforce. Podczas tych rozmów zbierane są informacje dotyczące procesów biznesowych, funkcji, raportowania i integracji z innymi systemami.
 • Analiza istniejących procesów: Zespół analityczny analizuje istniejące procesy biznesowe organizacji, aby zidentyfikować obszary, które można zoptymalizować lub zautomatyzować za pomocą platformy Salesforce.
 • Tworzenie map procesów: Tworzone są mapy procesów, które przedstawiają kroki i etapy zaangażowane w różne procesy biznesowe. To pomaga zrozumieć, jak procesy będą działać na platformie Salesforce.
 • Tworzenie modeli danych: Analizuje się strukturę danych potrzebną do wspierania procesów biznesowych. Tworzone są modele danych, które odzwierciedlają relacje między różnymi danymi.
 • Identyfikacja customizacji i konfiguracji: Na podstawie zebranych wymagań i analizy procesów, tworzony jest plan customizacji i konfiguracji platformy Salesforce. Obejmuje to m.in. definiowanie pól, obiektów, zależności, reguł walidacji, procesów automatyzacji i innych elementów.
 • Tworzenie prototypów: W niektórych przypadkach można stworzyć prototypy w Salesforce, które demonstrują, jak będą działać zdefiniowane procesy i konfiguracje. To pozwala na ich weryfikację i customizację przed pełnym wdrożeniem.
 • Dokumentowanie wymagań: Wszystkie zebrane wymagania, analizy procesów i plany customizacji są dokumentowane. Jest to duże ułatwienie dla zespołu w trakcie wdrożenia i w późniejszych fazach projektu.

Analiza jest kluczowym elementem projektu wdrożeniowego Salesforce, ponieważ stanowi podstawę dla dalszych działań, takich jak konfiguracja, rozwój, testowanie i wdrażanie. Dzięki starannej analizie można lepiej dostosować platformę Salesforce do potrzeb konkretnej organizacji, co przyczynia się do sukcesu wdrożenia i efektywności systemu.

Poznaj cenę implementacji Salesforce

Faza wdrożenia

Ramy czasowe tej części projektu przedstawiają się następująco:

 • MVP – ok. 4-8 tygodni
 • SMB – ok. 8-12 tygodni
 • CBU – ok. 12-18 tygodni
 • ENTERPRISE – ok. 12 tygodni/faza

Właściwe wdrożenie platformy Salesforce składa się z kilku kluczowych etapów, które obejmują planowanie, konfigurację, testowanie, wdrożenie i utrzymanie. 

Planowanie

 • Definiowanie celów biznesowych i oczekiwań.
 • Określenie zakresu projektu, w tym funkcji, procesów i integracji.
 • Ustalenie harmonogramu projektu i alokacji zasobów.
 • Wybór odpowiednich modułów i rozwiązań Salesforce.

Konfiguracja i customizacja

 • Tworzenie obiektów, pól, zależności, reguł walidacji i procesów automatyzacji.
 • Tworzenie customizowanych widoków, paneli i raportów.
 • Konfiguracja bezpieczeństwa dostępu i uprawnień.

Szkolenie użytkowników

 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla użytkowników.
 • Organizacja sesji szkoleniowych, aby zapoznać użytkowników z nowym systemem i jego funkcjonalnościami.

Wdrożenie

 • Przeniesienie customizacji i konfiguracji z środowiska sandbox do środowiska produkcyjnego.
 • Testowanie ostatecznej konfiguracji w środowisku produkcyjnym.
 • Uruchomienie systemu dla użytkowników.

Faza UAT, czyli testy nowej platformy

UAT (User Acceptance Testing) w kontekście wdrożenia Salesforce odnosi się do procesu testowania, w którym użytkownicy końcowi lub przedstawiciele biznesowi biorą udział w weryfikacji i akceptacji systemu Salesforce przed jego pełnym wdrożeniem. Celem UAT jest upewnienie się, że system spełnia oczekiwania użytkowników i działa zgodnie z zaplanowanymi procesami biznesowymi. Faza UAT trwa do 3 tygodni.

UAT to ważny etap w projekcie wdrożenia Salesforce, ponieważ umożliwia użytkownikom finalne zatwierdzenie systemu przed jego uruchomieniem, co minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów lub niezgodności w późniejszych etapach wdrożenia. Oto jak wygląda typowy proces UAT w kontekście wdrożenia Salesforce.

zdjęcie przedstawia osoby testujące oprogramowanie
Tempo testów oprogramowania także wpływa na to, ile trwa wdrożenie Salesforce

Jak przebiegają testy?

Przygotowanie do testów: tworzenie scenariuszy testowych, planów testów i zestawu danych testowych.

Testowanie: użytkownicy końcowi przeprowadzają testy, które obejmują różne przypadki użycia i scenariusze biznesowe. Mogą to być typowe operacje, które użytkownicy będą wykonywać w systemie, takie jak 

 • tworzenie rekordów, 
 • edycja danych, 
 • wykonywanie raportów itp.

Identyfikacja problemów: użytkownicy rejestrują wszelkie znalezione błędy, niezgodności lub potencjalne usprawnienia. Zgłaszane są również przypadki, w których system nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Rozwiązanie problemów: zespół wdrażający Salesforce analizuje zgłoszone problemy i podejmuje działania naprawcze, jeśli to konieczne. Następnie aktualizuje system na podstawie tych informacji.

Re-testowanie: Po dokonaniu poprawek, użytkownicy ponownie przeprowadzają testy, aby upewnić się, że zgłoszone problemy zostały rozwiązane.

Akceptacja: Jeśli system spełnia oczekiwania użytkowników i działa zgodnie z wymaganiami biznesowymi, użytkownicy akceptują go jako gotowy do wdrożenia.

Dobrze przeprowadzony proces UAT sprawia, że system Salesforce jest przygotowany do pełnego wdrożenia, minimalizując potencjalne ryzyko wystąpienia problemów po wdrożeniu. 

Go-live – zielone światło dla uruchomienia Salesforce

Faza Go-live to etap wdrożenia Salesforce, w którym nowy system zostaje oficjalnie uruchomiony i udostępniony użytkownikom w środowisku produkcyjnym. To moment, w którym organizacja przechodzi z etapu testów i konfiguracji do pełnego wykorzystywania nowej platformy Salesforce w codziennej pracy. Jak wygląda typowa faza Go-live w projekcie wdrożeniowym?

Finalne testy: przed przejściem do fazy Go-live, istotne jest przeprowadzenie ostatecznych testów, aby upewnić się, że wszelkie poprawki i customizacje wprowadzone w trakcie etapu testowania są skuteczne i system działa poprawnie.

Przygotowanie użytkowników: przed oficjalnym uruchomieniem rozwiązania trzeba się upewnić, że wszyscy użytkownicy są odpowiednio poinformowani o nadchodzącym Go-live. Jest to oczywiste, ale łatwo o tym zapomnieć.

Plan wdrożenia: przygotowanie szczegółowego planu na dzień Go-live. To obejmuje ustalenie dokładnej daty i godziny, kiedy nowy system zostanie wprowadzony do środowiska produkcyjnego.

Backup i zabezpieczenia: przed wdrożeniem konieczne jest wykonywanie kopii zapasowych danych istniejącego systemu i utworzenie punktu przywracania, aby w razie problemów można było cofnąć zmiany.

Wdrożenie: w momencie Go-live, zespół odpowiedzialny za wdrożenie wprowadza dokonane wcześniej zmiany i customizacje do środowiska produkcyjnego. Obejmuje to np. przeniesienie customizacji, konfiguracji, danych i innych elementów.

Monitorowanie: po uruchomieniu nowego systemu w środowisku produkcyjnym, zespół odpowiedzialny za wdrożenie monitoruje jego działanie, aby upewnić się, że nie występują problemy, awarie lub spadki wydajności.

Wsparcie: w dniu Go-live i wkrótce po nim, zespół wsparcia jest gotowy do reagowania na ewentualne problemy zgłoszone przez użytkowników. Więcej o tej fazie, zwanej Hypercare, przeczytasz za chwilę.

Ważne jest także prowadzenie dokumentacji dotyczącej procesu Go-live, bieżących działań i reakcji na ewentualne problemy. Te informacje mogą okazać się przydatne w przyszłości. 

zdjęcie startującej rakiety
Faza Go-live to pierwsze uruchomienie systemu w środowisku produkcyjnym

Co to jest faza Hypercare?

W kontekście wdrożenia Salesforce Hypercare odnosi się do okresu intensywnego wsparcia klienta tuż po uruchomieniu nowego systemu, aplikacji lub projektu. To trwający do 4 tygodni okres, w którym zespół wsparcia po stronie partnera wdrożeniowego monitoruje, rozwiązuje ewentualne problemy i reagowaniu na bieżące wyzwania, które zgłasza klient w kontekście wdrożenia.

Główne cele fazy Hypercare to:

Monitorowanie wydajności: zespół Hypercare monitoruje działanie systemu i analizuje jego wydajność, aby szybko zidentyfikować i rozwiązać problemy lub awarie.

Reagowanie na incydenty: jeśli wystąpią problemy, zespół Hypercare podejmuje działania naprawcze i pomaga w rozwiązaniu problemów, aby minimalizować wpływ na użytkowników i działalność organizacji.

Udzielanie wsparcia użytkownikom: w okresie Hypercare zespół jest gotów, by odpowiadać na pytania i udzielać wsparcia użytkownikom, którzy mogą mieć problemy z nowym systemem lub potrzebować pomocy w jego obsłudze.

Customizacja i optymalizacja: Hypercare to również czas na zbieranie od użytkowników opinii i uwag dotyczących systemu. Zgromadzona wiedza może być wykorzystana do dalszych customizacji i optymalizacji.

zdjęcie osób witających się w młodzieżowy sposób oraz logo Salesforce
Faza Hypercare to okres, w którym partner wdrożeniowy intensywnie wspiera klienta we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem platformy Salesforce

Podsumowanie

Na czas trwania projektu wpływają choćby takie czynniki jak:

 • potrzeby klienta;
 • liczebność i zaawansowanie technologiczne jego zespołu; 
 • obecność Komitetu Sterującego (tzw. Steerco) i wiele innych.

Wdrożenie ekosystemu Salesforce i czas jego trwania to złożone zagadnienie, ale mamy nadzieję, że ten artykuł rozjaśnił Ci tę kwestię i skontaktujesz się z nami, by omówić projekt wdrożeniowy w Twojej organizacji! Klikając poniższy banner, możesz łatwo umówić się na 30-minutową, bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem.

LinkedIn
Facebook