Skip to content

Jak technologia adresuje wyzwania ESG?

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost zainteresowania koncepcją ESG, co wywarło znaczny wpływ na sposób, w jaki organizacje zarządzają swoimi działaniami oraz jak inwestorzy oceniają ich potencjał. ESG to skrót od „Environmental, Social, and Governance,” co oznacza trzy obszary oceny zrównoważonego rozwoju: środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. Te trzy aspekty odgrywają kluczową rolę w ocenie tego, jak: 

 • firma przyczynia się do ochrony środowiska, 
 • jej działalność wpływa na społeczeństwo oraz 
 • jest ona zarządzana na poziomie korporacyjnym.

Zgodnie z unijną dyrektywą CSRD od 2024 roku około 50 tysięcy europejskich firm stanie przed obowiązkiem raportowania wskaźników ESG. Co to oznacza dla Twojej organizacji, jeśli jest ona w grupie przedsiębiorstw podlegającym nowym przepisom? Będzie ona miała obowiązek spełniać szereg nowych wymagań – opiszemy je w tym artykule.

Nie musisz jednak obawiać się na zapas! Masz jeszcze trochę czasu, a poza tym możesz wziąć udział w naszej nadchodzącej konferencji, podczas której dowiesz się wszystkiego o dyrektywie CSRD i o tym, jak przygotować firmę do nowych obowiązków!

Spis treści:

Kilka słów o ESG

ESG to trójpoziomowa struktura kryteriów i wskaźników, która służy ocenie i analizie działań przedsiębiorstw i inwestycji pod kątem zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Oto krótka charakteryzacja każdej z trzech składowych: środowiskowej (Environmental), społecznej (Social) i związanej z ładem korporacyjnym (Governance). 

 • Aspekt Environmental dotyczy kwestii ekologicznych, takich jak emisje CO2, zarządzanie zasobami naturalnymi i wpływ działań na środowisko naturalne. 
 • Social odnosi się do wpływu firmy na pracowników, społeczność i ogólny aspekt społeczny, włączając w to różnorodność i etykę biznesu. 
 • Natomiast Governance koncentruje się na zarządzaniu korporacyjnym, przejrzystości, etyce i zasadach zarządzania wewnątrz organizacji.

Dyrektywa CSRD ma na celu zwiększenie przejrzystości i wiarygodności w zakresie raportowania ESG, co ma przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju i promowania odpowiedzialności korporacyjnej w Unii Europejskiej. 

ESG stało się kluczowym elementem strategii zarządzania i inwestowania, ponieważ coraz więcej inwestorów, konsumentów i regulatorów przykłada wagę do kwestii związanych z zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Firmy i inwestorzy, którzy skutecznie integrują kryteria ESG w swoje działania, mogą osiągnąć korzyści finansowe, zwiększyć zaufanie społeczne i zminimalizować ryzyko związane z niewłaściwym zarządzaniem zagadnieniami z zakresu ESG.

Negatywne konsekwencje niedostosowania się do dyrektywy

Niedostosowanie się organizacji do unijnej dyrektywy może prowadzić do poważnych konsekwencji. Firmy, które zaniedbają nowe przepisy, narażają się na ryzyko reputacyjne i prawne. Zaniedbania w zakresie raportowania ESG mogą przyczynić się do spadku zaufania ze strony inwestorów, klientów i partnerów biznesowych, co może wpłynąć negatywnie na wycenę rynkową firmy i jej zdolność do pozyskiwania kapitału. 

Ponadto niedopełnienie obowiązku raportowania może skutkować sankcjami finansowymi i karami. Dlatego przedsiębiorstwa, które nie dostosują się do dyrektywy CSRD, ryzykują nie tylko utratę konkurencyjności, ale także naruszenie obowiązujących przepisów i norm związanych z odpowiedzialnym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Obowiązki firm w kontekście nowej dyrektywy ESG

Oto niektóre z działań, które będą musiały podjąć organizacje, by spełnić wymogi regulacji CSRD:

Rozszerzenie zakresu raportowania ESG: firmy będą zobowiązane do raportowania swoich działań w obszarach zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa rozszerza zakres raportowania w porównaniu do poprzednich przepisów.

Standardy raportowania ESG: firmy będą musiały stosować unijne standardy raportowania, określone w ramach dyrektywy. Ma to na celu zapewnienie spójności i porównywalności raportów ESG między różnymi firmami.

Nowe obowiązki dla sektora publicznego: przedsiębiorstwa sektora publicznego będą musiały włączyć informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju do swojego corocznego sprawozdania finansowego. Firmy niefinansowe będą miały obowiązek przygotowywania odrębnych raportów ESG, które zostaną opublikowane wraz z danymi finansowymi.

Zewnętrzna weryfikacja: dyrektywa CSRD przewiduje konieczność niezależnej weryfikacji raportów ESG. Firmy będą musiały współpracować z niezależnymi jednostkami, aby zweryfikować swoje raporty w celu zapewnienia ich wiarygodności.

Raportowanie zgodności: firmy będą musiały raportować, w jaki sposób przestrzegają standardów ESG i jakie środki podjęły, by osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Konsultacje z interesariuszami: firmy będą zobowiązane do prowadzenia konsultacji z interesariuszami, takimi jak pracownicy, klienci i dostawcy, w celu określenia, jakie kwestie ESG są istotne dla tych grup i jak firma może na nie wpłynąć.

Pozyskiwanie danych ESG: dyrektywa wymusi na firmach inwestowanie w systemy i technologie umożliwiające zbieranie i analizę danych związanych z ESG, aby mogły one dostarczyć dokładne informacje w swoich raportach.

flagi UE na tle budynku
Organizacje będą musiały podjąć szereg działań, by spełnić wymogi unijnej regulacji CSRD

Wzrastające znaczenie ESG w biznesie

W miarę jak problemy związane z klimatem, sprawiedliwością społeczną i odpowiedzialnością korporacyjną stają się coraz bardziej powszechne, ESG staje się kluczowym czynnikiem w biznesie. Firmy, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju, zdobywają zaufanie inwestorów, klientów i społeczeństwa. 

Inwestorzy coraz częściej przywiązują wagę do oceny ESG przed inwestycją, a firmy, które skutecznie zarządzają tymi kwestiami, są lepiej przygotowane na zmieniający się krajobraz biznesowy. Dlatego właściwe zarządzanie ESG staje się źródłem konkurencyjnej przewagi, co jest widoczne w coraz bardziej zrównoważonych strategiach biznesowych i inwestycyjnych.

Jak technologia może wspierać procesy i raportowanie?

Jednym z głównych aspektów, w których technologia może wesprzeć organizacje, jest automatyzacja gromadzenia danych ESG z różnych źródeł takich jak czujniki środowiskowe, systemy zarządzania zasobami ludzkimi, i systemy rachunkowo-finansowe.

Kolejnym przykładem jest wykorzystanie analizy danych i sztucznej inteligencji. Technologie te pozwalają firmom analizować ogromne ilości gromadzonych danych, identyfikować trendy i wzorce, a także przewidywać przyszłe ryzyka i możliwości związane ze zrównoważonym rozwojem. Analiza danych może pomóc w identyfikowaniu obszarów, które wymagają poprawy, oraz w opracowaniu bardziej efektywnych strategii ESG.

Technologia blockchain – choć kojarzy się raczej z finansami – ma zastosowanie w także zabezpieczaniu integralności danych. Dzięki blockchain można utworzyć nienaruszalne i transparentne rejestry, co jest szczególnie istotne w kontekście raportowania ESG. To pomaga zweryfikować autentyczność i spójność danych, co uwiarygadnia raporty.

Na rynku dostępne są liczne narzędzia i platformy, które wspierają zarządzanie ESG. Oprogramowanie do gromadzenia i raportowania danych, platformy analityczne do oceny wpływu ESG oraz narzędzia do zarządzania zgodnością z regulacjami ESG. Przykładem takiego rozwiązania jest np. Net Zero Cloud od Salesforce.

Jest to platforma do zarządzania zrównoważonym rozwojem organizacji. Jej celem jest pomoc firmom w zarządzaniu śladem środowiskowym i w śledzeniu postępów w drodze do zerowej emisji netto (Net Zero). Jak w przypadku innych rozwiązań Salesforce, firmy korzystające z Net Zero Cloud uzyskują jedno źródło informacji – tym razem nie na temat klienta, tylko swojej emisji dwutlenku węgla.

napis "corporate social responsibility" na niebieskim tle
Firmy zdają sobie sprawę, że dla klientów i inwestorów ważne jest ich podejście do zagadnień takich jak CSR

Trendy w zarządzaniu ESG

Oto niektóre z trendów związanych z nadchodzącymi zmianami w legislacji unijnej:

Przejście do zielonej gospodarki wymaga znaczących nakładów kapitałowych, a nowe inwestycje niosą ze sobą ryzyko biznesowe. Firmy zaczynają więc tworzyć sojusze wokół zielonych inwestycji z innymi graczami na rynku, włączając w to swoich konkurentów. Jesteśmy świadkami przechodzenia od konkurencji do współpracy.

Dyrektorzy ds. Zrównoważonego Rozwoju zyskują na znaczeniu i awansują z niższych szczebli operacyjnych na poziom C-suite, zyskując większy autorytet, zasoby i perspektywy strategiczne.

Podczas gdy niektóre firmy wciąż borykają się z gromadzeniem rozproszonych danych w arkuszach Excel, pionierzy ds. ESG budują zautomatyzowane systemy raportowania, zyskując większą przejrzystość i możliwość monitorowania oraz redukcji emisji, ilekroć to możliwe.

Coraz więcej firm postrzega ESG jako czynnik pomagający budować przewagę konkurencyjną. Rozumieją, że to kwestia zachowania i zdobycia udziału w rynku. Dlatego tworzą nowe produkty i usługi, uzyskują łatwiejszy dostęp do „zielonego finansowania” i korzystniejszych pakietów ubezpieczeń.

Pandemia COVID-19 pokazała, że firmy mogą dostosować się do nowej rzeczywistości, np. poprzez pracę zdalną i spotkania online. Panuje powszechna zgoda, że zrównoważony sposób prowadzenia biznesu ma korzystny wpływ na środowisko. 

Wojna na Ukrainie spowodowała wzrost kosztów surowców i energii, co uderzyło w gospodarki i środowisko. Dlatego firmy będą szukać sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wspomniany konflikt wywołał także ogromne zapotrzebowanie na pomoc humanitarną i odbudowę infrastruktury. Firmy będą miały szansę wykazać się odpowiedzialnością społeczną i zaangażowaniem w poprawę sytuacji na wschodzie Europy.

Coraz więcej firm będzie publikować raporty ESG, nawet jeśli nie są do tego prawnie zobowiązane. Będzie to wynikać z rosnących oczekiwań interesariuszy, takich jak inwestorzy, klienci, pracownicy czy regulatorzy.

Obecnie istnieje wiele różnych standardów i ram dotyczących raportowania ESG, co utrudnia porównywanie i ocenę danych. W najbliższym czasie można spodziewać się większej harmonizacji i integracji tych standardów, m.in. poprzez inicjatywy takie jak International Sustainability Standards Board (ISSB) czy Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Firmy będą musiały nie tylko dbać o własne działania ESG, ale także o te swoich partnerów biznesowych. Będzie to wymagało lepszej współpracy i monitorowania całych łańcuchów dostaw pod kątem ryzyk i możliwości związanych z ESG.

Oprócz raportów ESG obejmujących podstawowe informacje niefinansowe, firmy będą tworzyć raporty nadobowiązkowe, które będą pokazywać ich zaangażowanie w konkretne cele i inicjatywy związane z ESG. Przykładem takiego dokumentu jest raport o postępach w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ

Kwestie społeczne, takie jak różnorodność, równość, zdrowie czy dobrobyt pracowników, będą coraz bardziej istotne dla biznesu. Firmy będą musiały zadbać o dobre relacje ze swoimi pracownikami oraz lokalnymi społecznościami, a także o zapewnienie im odpowiednich warunków pracy i rozwoju.

Raporty ESG będą podlegać coraz większej kontroli i weryfikacji przez niezależnych audytorów. Będzie to miało na celu zwiększenie wiarygodności i jakości informacji niefinansowych oraz zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi standardami i regulacjami.

Technologia będzie kluczowym narzędziem do poprawy zarządzania ESG i raportowania. W celu lepszego mierzenia, analizy i komunikacji swoich działań i wyników związanych z ESG, firmy będą wykorzystywać takie rozwiązania jak:

 • sztuczna inteligencja,
 • blockchain,
 • Big Data,
 • internet rzeczy.

To tylko niektóre z trendów, które będą kształtować zarządzanie ESG w nadchodzącym czasie. Przewagę zyskają firmy elastyczne i innowacyjne, mogące sprostać rosnącym wyzwaniom i oczekiwaniom w tym obszarze. Zarządzanie ESG nie będzie już opcją, ale koniecznością dla współczesnego biznesu.

notatnik z karteczką samoprzylepną z napisem "zrób raport"
Niektóre raporty nie będą obowiązkowe

Jak przygotować się do projektu wdrożenia technologii wspierającej wymagania ESG?

Wdrożenie każdej technologii wymaga odpowiedniego przygotowania. Oto kroki, które należy podjąć, aby efektywnie przeprowadzić proces implementacji narzędzi do zarządzania ESG.

Pierwszym krokiem jest identyfikacja i wybór odpowiednich technologii

Na tym etapie trzeba określić, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojej organizacji. Do wyboru masz kilka możliwości:

 • oprogramowanie do gromadzenia i analizy danych ESG; 
 • platformy do raportowania;
 • narzędzia do monitorowania wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wybór powinien być dostosowany do potrzeb Twojej firmy i wybranej strategii z zakresu ESG.

Opowiedz mi o potrzebach Twojej organizacji w kontekście ESG , a zaproponuję Ci konkretne rozwiązanie technologiczne!

Zaplanowanie i wdrożenie procesu zmiany

Implementacja technologii wspierającej ESG wymaga starannej koncepcji i przygotowania organizacyjnego. Niezbędny będzie szczegółowy plan projektu, określenie celów, zaalokowanie odpowiednich zasobów i stworzenie harmonogramu wdrożenia.

Monitorowanie i ewaluacja wyników

Po wdrożeniu technologii konieczne jest stałe monitorowanie i ewaluacja wyników. To oznacza śledzenie postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, kontrolowanie danych ESG oraz analizę skutków działań podejmowanych przy wsparciu technologii.

Monitorowanie pozwala na szybką reakcję na zmiany i kontynuowanie doskonalenia procesów ESG.

Szansa i korzyści wynikające z efektywnego zarządzania ESG przy pomocy technologii

Korzyści z dbania o zarządzanie ESG jest wiele, a obejmują one:

 • poprawę efektywności operacyjnej, 
 • redukcję kosztów, 
 • identyfikację nowych okazji biznesowych, 
 • zwiększenie zaufania inwestorów, klientów i społeczeństwa, 
 • zminimalizowanie ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem standardów ESG.

Wartość dodana, jaką przynosi efektywne zarządzanie ESG, może przekroczyć początkowe nakłady inwestycyjne w technologię. Wdrożenie wspierających technologii ma bowiem potencjał uczynić firmę bardziej konkurencyjną, zrównoważoną i odpowiedzialną społecznie, a jednocześnie przynieść korzyści finansowe i reputacyjne.  

Chcesz przygotować się do nowych regulacji? Przyjdź na naszą konferencję i dowiedz się:

 • jak dostosować się do nowych realiów związanych z dyrektywą CSRD,
 • jak przygotować organizację do raportowania niefinansowego,
 • jak wybrać narzędzie agregujące wszystkie dane związane z ESG,
 • jak przygotować strategię ESG w organizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI JUZ WKRÓTCE!

LinkedIn
Facebook